Skip to content Skip to footer

On 28.09.2018 we held a study visit in the in the high school “Zev Lush Marku” in Skopje where in the frame of the project “Young Ambassadors for a society without corruption” we presented the short film “We won’t stop”. The movie was presented with the goal to raise awareness about corruption and the way young people can easily identify it.

На ден 28.09.2018 година се одржа студиска посета во Средното Училиште ‘’Зевљуш Марку’’ во Скопје при која во рамките на проектот ‘’Млади Амбасадори за Општество без Корупција’’ се презентираше филмот ‘’We wont stop’’. Филмот беше прикажан со цел да се подигне свеста за корупцијата како акт и начините на кои што младите луѓе можат полесно да ја препознаат.

Më datë 28.09.2018 u mbajt një vizitë studimore ne shkollen e mesme Zef Lush Marku, në Shkup, ku u prezantua filmi “Ne Nuk Ndalemi” në kuadër të projektit “Ambasadorët e Rinjë për Shoqërine pa Korrupsion”. Filmi u shfaq për të rritur ndërgjegjësimin për korrupsionin si një akt dhe mënyrat se si të rinjtë mund ta njohin atë më lehtë.

.