Skip to content Skip to footer

On 09.10.2018 we held a study visit in the in the high school “Shaip Jusuf” in Skopje where in the frame of the project “Young Ambassadors for a Society Without Corruption” we presented the short film “We Won’t Stop”. The movie was presented with the goal to raise awareness about corruption and the way young people can easily identify it.

[spacer height=”30px”]

На ден 09.10.2018 година се одржа студиска посета во Средното Училиште ‘’Шаип Јусуф’’ во Скопје при која во рамките на проектот ‘’Млади Амбасадори за Општество без Корупција’’ се презентираше филмот ‘’We Won’t Stop’’. Филмот беше прикажан со цел да се подигне свеста за корупцијата како акт и начините на кои што младите луѓе можат полесно да ја препознаат.

[spacer height=”30px”]

Më datë 09.10.2018 u mbajt një vizitë studimore ne shkollen e mesme “Shaip Jusuf”, në Shkup, ku u prezantua filmi “Ne Nuk Ndalemi” në kuadër të projektit “Ambasadorët e Rinjë për Shoqërine pa Korrupsion”. Filmi u shfaq për të rritur ndërgjegjësimin për korrupsionin si një akt dhe mënyrat se si të rinjtë mund ta njohin atë më lehtë.

[spacer height=”30px”]