Publications

research

This research paper was made possible through Visegrad+ Grant from the International Visegrad Fund. A project run by: ZIP Institute, IRCA, Comenius University, Charles University and Corvinus University  University.

Co-production is one of the most popular recent trends in the field of delivery of social services.

almabah mkd

Photo Almanac – Macedonian Version
This publication was part of the project “Creating local strategy for promoting and protecting the natural resources of Saraj-Matka” run by ZIP Institute. The photo almanac includes photos of Saraj and its touristic places. The photo almanac also provides readers with information and basic facts about the localities.

almanah alb

Photo Almanac – Albanian Version
This publication was part of the project “Creating local strategy for promoting and protecting the natural resources of Saraj-Matka” run by ZIP Institute. The photo almanac includes photos of Saraj and its touristic places. The photo almanac also provides readers with information and basic facts about the localities.

Strategija-za-turizam

„Овој материјал е целосно или делумно финансиран од Шведската агенција
за меѓународна соработка за развој (Сида) и We Effect. Сида и We Effect
не мора да се согласуваат со изразените мислења“

plani-strategjik-alb

Plani Strategjik për periudhën 2017 – 1021, i përgatitur nga Instituti ZIP, është një udhëzues për qëllimet që ne duam të arrijmë në periudhën e ardhshme katërvjeçare. Ndërsa synimet kryesore për të cilat do të përqendrohemi në punën tonë janë:

strateski-plan-mkd

Стратешкиот план за периодот 2017 – 2021 година, ЗИП Институт го подготви за да претставува насока кон целите што сакаме да ги оствариме во претстојниот четири годишен период.

mef concl

Macedonian Energy Forum 2019
“World’s Energy Transition Through
Renewable Energy Sources and Energy Efficiency”
Conference conclusions

soc business in macedonia

The necessity to tackle pressing societal issues either through conventional ways or
innovative ones has never been as present as in today’s age.

integrative power

The complex realities of the political system in divided societies on ethnical, religious, cultural lines pose challenge for how those divides will be sorted out and what kind of regime the country will nurture.

kniska

Јавната администрација e дел од политичкиот систем и онаа допирна точка помеѓу граѓаните и институциите, каде истите ги остваруваат своите демократски, уставно загарантирани граѓански права.

pos results min rights

The aim of this policy paper is to enhance the work of the Commission for
Interethnic Relations (CICR) in Saraj Municipality by putting forward five
recommendations whose implementation.

analiza el

Во рамките на проектот се предвидува подготовка на две анализи/студии на случај, односно 1 ex-ante и 1 ex-post оценка на политики и регулативи во соработка со државните институции.

eksterno ocenuvanje

Истражувањето, пред вас, настојува да ја обзнани перцепцијата на евалуираните
(наставници и професори) за исполнувањето на оваа поставeна цел.

inovativnost

Оваа програма за учење е погодна за луѓе кои веќе имаат основни познавања од
социјалното претприемништво, како и за нови учесници.

религија

Овој извештај е интегрален дел од проектот “Имамот или попот? Било кој, само во улога на мирот да е“, кој што е реализиран од страна на ЗИП Институт и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), поддржан Цивика мобилитас.

koj vrabotuva

Концептот на независна, аполитична и ефикасна јавна администрација е еден од впдечките прпцеси кон коплетно демократизирање и правилно функционирање на пазарната економија во едно општество.

strategic plan

The Strategic Plan for the period 2017 – 2021, prepared by ZIP Institute, is a guide to the goals that we want to achieve in the forthcoming four-year period. The main goals that we will focus on in the upcoming 4 years period, are as follows:

podobruvanje na rabotata

Оваа публикација е дел од проектот “Зајакнување на капацитетите на
КОМЗ во Општина Јегуновце” спроведуван од организацијата ЗИП Институт.

narative and financ report

The main aim of implementing this project is to counter the acts of corruption that are
unfortunately part of every aspect in our society.

integrated

Интегрираното образование е модел на образование кој што ги вклучува децата и младите од сите етнички заедници и национални малцинства во мултиетничка образовна средина, со цел нивна подготовка за понатамошен развој во едно мултиетничко општество.

korupcija

Во најопширна смисла, корупцијата претставува злоупотреба на моќта од страна на висок функционер, работно место или позиција на социјална и економска хиерархија, за незаконско стекнување имот за себе или за друго лице. Повеќето автори сметаат дека корупцијата е злоупотреба на јавните овластувања, политичка и економска моќ, со цел нелегално стекнување со материјална или нематеријална корист и за себе и за друго лице.

report 2017

Zip Institute is very glad to share with you the ANNUAL REPORT of the past year 2017.

Zip Institute is very glad to share with you the ANNUAL REPORT of the past year 2017.

The purpose of this paper is to provide an insight into the situation vis a vis the refugee and migrant crisis
since 2015 in the Republic of Macedonia, with particular focus on (i) security issues, (ii) legal issues and
(iii) humanitarian, ethical and religious issue. It will be providing a brief commentary on each of the
topics as well as recommendations with potential solutions of the most pressing problems.