Skip to content Skip to footer
🔺️ E shtunë aktive me të rinjtë e Sarajit. 🤩
Instituti ZIP do të përkrahë 4️⃣ inicijativa/projekte të vogla të nxënësve të Sarajit në tema si ekologji, kulturë dhe sport që do të dalin nga Forumi në komunitetin rinorë ku ata po shkruajnë idetë e tyrë me lehtësimin e trajnuesit Fisnik Shabani dhe koordinatores tonë znj. Nezrane Rustemi.
〽️ Aktiviteti është pjesë e vargut të aktiviteteve për shënimin e 10 vjetorit të themelimit të ZIP Institute.
🔺️ Активна сабота со младите од Сарај. 🤩
[spacer height=”20px”]
ЗИП Институт ќе поддржи 4️⃣ мали иницијативи/проекти на учениците од Сарај на теми како екологија, култура и спорт кои ќе произлезат од Форумот во младинската заедница каде своите идеи ги разработуваат со помош на тренерот Фисник Шабани и нашата координаторка г. Незране Рустеми.
〽️ Активноста е дел од серијата активности за одбележување на 10-годишнината од основањето на ЗИП Институт.
[spacer height=”20px”]
🔺️ Active Saturday with Saraj youth!! 🤩
The ZIP Institute will support 4️⃣ small initiatives/projects of Saraj students on topics such as ecology, culture and sports that will emerge from the Forum in the youth community, where they are writing their ideas with the facilitation of trainer Fisnik Shabani and our coordinator Mrs. Nezrane Rustemi.
〽️  The activity is part of the series of activities to mark the 10th anniversary of the establishment of ZIP Institute. 
[spacer height=”20px”]