Skip to content Skip to footer

Dear,
We invite you to take part in the forum discussion which will be held at the Matka Exhibition Center on the topic “Saraj and its 14 touristic spots”.
In this forum, experts in the field of tourism and rural development will talk about the need and institutional treatment of rural tourism and the benefits of tourism in terms of local economic development.

This project is in a fully accordance with the memorandum of understanding signed between municipality of Saraj and ZIP Institute.

Të nderuar,
ju ftojmë të merrni pjesë në forum diskutimin i cili do të mbahet në qendrën ekspozuese të Matkës me temë “Saraji dhe 14 pikat e tij turistike”.
Ne këtë forum, ekspert të fushës së turizmit dhe zhvillimit rural do të flasin për nevojën e trajtimit institutcional të turizmit rural dhe benefitet e turizmit në drejtim të zhvillimit ekonomik lokal.

Ky projekt është në pajtueshmëri të plotë me memornadumin e bashkëpunimit nënshkruar mes Komunës së Sarajit dhe Institutit ZIP.

Почитувани,
Ве покануваме да учествувате на форум дискусијата што ќе се одржи во изложбениот центар Матка на тема „Сарај и неговите 14 туристички локации„.
На овој форум, експерти од областа на туризмот и руралниот развој ќе зборуваат за потребата од институционален третман на руралниот туризам и придобивките од туризмот во однос на локалниот економски развој.

Овој проект е во потполна корелација со потпишаниот меморандум за разбирање меѓу Општина Сарај и ЗИП Институт.