Skip to content Skip to footer

Me 19 shkurt 2016 (e premte) në Komunën e Sarajit, me fillim në ora 10:00, u mbajtë evenimenti i parë nga gjashtë evenimentet promovuese që simbolizojnë fillimin e projektit “Integrim i pakicave etnike ne tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”, projekti është i finansuar nga Bashkimi Evropian.  Evenimentin e organizoi ZIP Institute, organizatë joqeveritare për hulumtim të politikave publike dhe qeverisje të mirë si dhe edukim joformal.

Ky projekt implementohet nga Fondacioni YES , ZIP Institute, ORGM DAJA si dhe Fondacioni Future 21 nga Bugarija.  Qëllimi kryesor i projektit është që të lehtësojë integrimin e të rinjve nga pakicat etnike në Maqedoni, të rrisë konkurrencën e tyre në tregun e punës, të rrisë kapacitetin e tyre për punësim dhe vetëpunësim, të ndihmojë në themelimin e bizneseve të reja, të krijojë forcë shtytëse që do të mundësojë ngritjen e kapaciteteve të të rinjve nga pakicat etnike si dhe mbështetje e vazhdueshme për zhvillim profesional. Projekti është i finansuar nga Bashkimi Evropian

Ne këtë eveniment u prezantua plan programi i pasur  i projektit, duke përfshirë këto aktivitete:

  • trajnime për punësim dhe vetë-punësim, trajnime për themelimin e bizneseve të reja, seanca këshilluese për orientim të karrierës, kurse IT, kurse të gjuhës angleze, punë praktike në më shumë kompani dhe punëtori kreative;
  • kurse online për zhvillimin e aftësive dhe fillimin e një platforme të qëndrueshme për e-mësim;
  • përforcim të kapacatiteve të trajnuesve nga organizatat civile për pilotimin e kurseve online duke përdorur e-platforma të ndryshme;
  • gara për biznes plan dhe ndihmë finansiare prej 3000 euro për 5 biznes idetë më të mira

На 19-ти февруари 2016 (петок), во општина Сарај, со почеток во 10:00 часот, се одржа првиот од низата од шесте промотивни настани, со што се означи почетокот на проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“, финансиран од Европската Унија. Настанот го организираше ЗИП Институт, невладина организација за јавни политики и добро владеење, како и за неформално образование.

Проектот ќе го имплементираат Фондација за Претприемачки сервис за млади (координатор), ЗИП Институт, Ромската Организација на Жените „Даја“, како и Фондација Футуре 21 од Бугарија. Негова главна цел е да го фасилитира процесот на интеграција на младите луѓе и жените од етничките малцинства во земјата преку зголемување на нивната конкурентност на пазарот на трудот и нивните вештини за вработување и самовработување, со цел формирање на нови бизниси и создавање на движечка сила која ќе овозможи континуирано градење на капацитетите и поддршка на професионалниот развој. Проектот е финансиран од Европската Унија.

На промотивниот настан  беше презентирана планираната богата проектна програма која ќе вклучи:

  • обуки за вработување и самовработување, обуки за започнување бизнис, кариерно советување, менторски сесии, ИТ курсеви, курсеви по англиски јазик, работни пракси во повеќе компании, креативни работилници;
  • онлајн курсеви за развој на вештини и лансирањето на одржлива платформа за е-учење;
  • јакнење на обучувачите од граѓанските организации за пилотирање на онлајн курсеви и користење на онлајн платформата;
  • бизнис план натпревар и финансиска помош од 3000 евра за 5 бизнис идеи.

DSC_0003 DSC_0078 DSC_0116 DSC_0134 DSC_0146