Skip to content Skip to footer
Активност: Креирање на интегрираното училиште во Чаир

Проект: Интергирано училиште на Чаир
Донатор: Европската Унија ????????.

На 16.05.2018 година, Институтот ЗИП, заедно со учениците од основните училиштана Општина Чаир, засади цвеќиња во Паркот на Чаир, како знак за формирање на Интегрираната Школа на Чаир. Ќе работиме интензивно за реализација на следните активности предвидени и за овој проект.

Мë datë 16.05.2018, Instituti ZIP sëbashku me nxënësat e shkollave të Komunës së Çairit bën mbjelljen e luleve ne parkun e Çairit, si shenjë e formimit të Shkollës së Integruar të Çairit. Do punojmë intenzivisht për realizimin e aktiviteteve të rradhës, të cilat janë përcaktuar për këtë projekt.