Skip to content Skip to footer

Sot, më date 15.05.2018, realizuam vizitë studimore në Komunën Çairit së bashku me disa nga pjesëmarrësit e projektit ” Ambasadorët e rinj për luftën kundër korrupsionit ”. Patem mundësinë që të takohemi me Udhëheqësin e Sektorit për çështje financiare z. Ramadan Alija, Zëdhënësin z.Kushtrim Alla, së bashku me anëtarët e këshillit lokal në mënyrë praktike shpjeguan konceptin e korrupsionit si dhe në çfarë forme mund të ndodhë në cilin do institucion apo organizatë. Kjo vizitëstudimore është vetëm një pjesë e aktiviteteve të projektit të cilat kemi për qëllim ti realizojmë në afat më të gjatë, në mënyrë që të inkurajojmë gjeneratën e parë të Ambasadorëve të Rinj për t’u angazhuar drejtpërdrejt në luftën kundër korrupsionit.

Денеска, на 15.05.2018 година, направивме студиска посета заедно со дел од учесниците од проектот ‘’Млади Амбасадори во борба против корупцијата’’ во општина Чаир. Таму бевме во можност да се сретнеме со раководителот на Секторот за финансиски прашања г-дин.Рамадан Алија, портпаролот г-дин Куштрим Ала кои заедно со членовите на локалниот совет практично го објаснија поимот на корупција и во каква форма можe да се јави во било која институција и организација. Оваа студиска посета е само дел од активностите на проектот кои планираме да ги реализираме на долгорочен план со цел да ја поттикнеме првата генерација на Млади Амбасадори да се вклучат директно во борбата против корупција.