Skip to content Skip to footer
31 Tetor 2020, Shkolla Fillore Ibe Palikuqa, Bojanë, Saraj – Shkup
Projekti: Fronti kundër Kovid-19 në Sarajin rural
Financuar nga: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Aktiviteti i sotëm mundësoi organizimin e vizitës në terren në disa në Bojanë të Sarajit të shoqëruar nga Dr. Luljeta Imeri, infektologe / eksperte e shëndetit publik, për të njohur popullatën me fytyrën e vërtetë të Covid-19 dhe zbatimin e duhur të masave mbrojtëse. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me
Rinia e fsh.Bojanë
.
31 октомври 2020, Основно училиште Ибе Паликуќа, с. Бојане, Сарај – Скопје
Проект: Фронт против Ковид-19 во рурален Сарај
Финансиран од:
Влада на Република Северна Македонија
Денешната активност овозможи организирање на посета на терен во Бојане, Сарај со придружба на др. Љуљјета Имери, инфектолог/експерт по јавно здравје, за запознавање на населението со вистинското лице на Ковид-19 и правилната примена на мерките за заштита. Активноста беше организирана во партнерство со Младината од Бојане.
October 31, 2020, Primary school Ibe Palikukja, Bojane, Saraj – Skopje
Project: Front against Covid-19 in rural Saraj
Funded by: Government of the Republic of North Macedonia
Today’s activity enabled the organization of a field visit in Bojane, Saraj accompanied by Dr. Luljeta Imeri, Infectious disease specialist/ public health expert, to acquaint the population with the real face of Covid-19 and the proper application of protection measures.