Skip to content Skip to footer

Барање на понуда за Kариерен советник

Почитувани, ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европска Унија, има потреба од прибирање понуди за кариерен советник за одржување на советувања за 50 учесници, во просечно времетраење од 1 час.

Сите заинтересирани страни понудите, заедно со CV, можат да ги достават на е-пошта: nazlije@zipinstitute.mk

Описот на надлежности може да се пристапи од следниов документ:

Барање_за_понуди_кариерен_советник

Рокот за доставување на понуди е 5 дена од датумот на барањето односно 29.02.2016.


Oferta për Këshillues Karriere

Të nderuar, ZIP Institut, me lokacion në bul.Partizanski  Odredi Nr.106 / 1-3, 1000 Shkup, si implementues i projektit “Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”, financuar nga Bashkimi Evropian , ka nevojë për oferta për Këshillues Karriere për të mbajtur seanca këshilluese për 50 pjesëmarrës në kohëzgjatje mesatare prej 1 ore.

Të gjithë të interesuarit ofertat, së bashku me CV, mund ti dërgojnë në e-mail adresën: nazlije@zipinstitute.mk

Përshkrimi i detyrave mund të qaset nga ky dokument:

Барање_за_понуди_кариерен_советник

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 5 ditë nga data e publikimt apo 29.02.2016.