Skip to content Skip to footer

П О В И К    З А   А П Л И К А Ц И И 

Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво

Општата цел на проектот  е да придонесе кон одржлив развој на граѓанското општество преку јакнење на капацитетите на организациите за инкорпорирање на вредностите и компонентата на социјалното претприемништво во работата на граѓанските организации. Проектот е поддржан од Француката Амбасада.

Обуките ќе се одржат на 2-ри и 3-ти ноември 2017. На обуката ќе присуствуваат најмалку 20 претставници на граѓански организации од територијата на Град Скопје.

Критериуми за избор

 • граѓанските организации кои работат во Република Македонија,
 • организации кои не постојат подолго од 10 години и имаат помалку од 10 вработени,
 • предност за учество во активностите ќе имаат оние организации кои имаат недостаток од финансиски модел за нивната одржливост и во главно, зависат од финансирање на нивните проекти од страна на локални или странски донатори,
 • проектот ќе ги вклучи и промовира постојните социјални претприемачи/ организации кои го имаат применето концептот на социјалното претприемништво во своето работење, како позитивни примери и соработници кои ќе ги „пропагираат“ проектните цели.

Како да аплицирате

За да се пријавите на програмата, ве молиме да ни ги испратите следните документи:

 • CV за номинираните кандидати од вашата организација (макс. 2 кандидати по организација),
 • писмо за поддршка за номинираните кандидатите (со потпис и печат)

Документите за аплицирање треба да бидат испратени најдоцна до 23-ти Октомври 2017 година, на  nazlije@zipinstitute.mk

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.Повик за апликации


CALL FOR APPLICATIONS 

Introducing innovation in the work of civil society organizations through SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

The overall objective of the project is to contribute to the sustainable development of civil society by strengthening the capacities of organizations, by incorporating the values and component of social entrepreneurship in their work. The project is supported by the French Embassy.

The trainings will take place on 2nd and 3rd of November 2017. The training is to be attended by at least 20 representatives of civil society organizations from the territory of Skopje.

Selection criteria

 • Civil Society Organizations working in the Republic of Macedonia,
 • Organizations that do not exist for more than 10 years and have fewer than 10 employees,
 • Preference will be given to the organizations lacking a sustainable financial model and are mainly dependent on financing their projects through local and foreign donors,
 • The project will involve and promote existing social entrepreneurs and organizations that have applied the concept of social entrepreneurship in their work, as positive examples and collaborators who will “propagate” the project goals.

How can you apply?

To apply for the program, please send us the following documents:

 • CV for nominated candidates from your organization (maximum 2 candidates per organization),
 • Letter of support for the nominated candidates (with signature and stamp)
 • Statement of incorporation from the organization, not older than 1 year

Please send the application package with all documents indicated above no later than 23 October  2017 to Nazlije Iseni Kurtishi at nazlije@zipinstitute.mk.

You can find more details on the following document.Call for applicants


T H I R R J E   P ËR   A P L I K I M E

Sipërmarrja sociale si risi në punën e organizatave të shoqërisë civile

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshmërisë së shoqërisë civile duke forcuar kapacitetet e organizatave për të përfshirë komponentin dhe vlerat e sipërmarrjes sociale në punën e tyre. Projekti është mbështetur nga Ambasada e Francës.

Trajnimet do të mbahen më 2 dhe 3 nëntor 2017. Në trajnim do të marrin pjesë 20 përfaqësues nga organizata civile nga të gjitha qytetet e Maqedonisë.

Кriteriumet për zgjedhje

 • Organizatat civile që punojnë në Republikën e Maqedonisë
 • Organizatat që nuk egzistojnë më shumë se 10 vjet dhe kanë më pak se 10 të punësuar Përparësi do të kenë organizatat që kanë mungesë të modelit financiar për mirëmbajtjen e tyre dhe janë të varur nga financimi i projekteve të tyre nga ana e donatorëve lokal ose të jashtëm
 • Projekti do ti kyqë dhe promovojë sipërmarësit shoqëror si dhe organizatat që kanë pranuar konceptin e sipërmarësisë sociale në punën e tyre, si shembuj pozitiv dhe bashkëpuntorë që do ti propagandojnë qëllimet e projektit.
 • Kandidatët e rekomanduar të mos jenë në moshën nën 23 vjeçare
 • Organizata merr përgjegjësinë se kandidati të ciln e nominojnë do të merr pjesë në të gjitha aktivitetet e programit.

Si të aplikoni?

Me qëllim që të aplikoni në këtë program ju lusim që të dërgoni dokumentet në vijim:

 • CV për kandidatët e nominuar nga organizata juaj (maks. 2 kandidatë nga një organizatë)
 • Letër rekomandimi për kandidatët e nominuar (me nënshkrim dhe vulë)

Dokumentet për aplikim do të duhet të dërgohen më së voni deri më datë 23 Tetor 2017, në nazlije@zipinstitute.mk

Më shumë detaje mund të gjeni në dokumentin në vijim. Thirrje për aplikime