Skip to content Skip to footer

Денес во 10:00 часот, на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје, Назлије и Јована, дел од нашиот тим, ја презентираа работата на ЗИП Институт пред студентите од факултетот за јавна администрација и политички науки. Зборуваа за проектните активности на ЗИП и како е да се работи во динамична, мултикултурна и брзо развивачка работна средина.

Заинтересираните студенти искажаа желба да се приклучат во активностите на ЗИП преку учество во работилници и обуки од некои од проектите.

Sot në orën 10:00, në Universitetin e Evropës Juglindore në Shkup, Nazlija dhe Jovana, pjesë e ekipit tonë, e pezentuan veprimtarinë e Institutit ZIP para studentëve të fakultetit të administratës publike dhe shkencave politike. Treguan për aktivitet e projekteve të Institutit ZIP si dhe si të punohet në një mjedis dinamik, multikulturor dhe me zhvillim të shpejtë.

Studentët e interesuar shprehën dëshirë që të jenë pjesë e aktiviteteve të Institutit ZIP  duke marrë pjesë në punëtori dhe trajnime të projekteve të Institutit ZIP .