Skip to content Skip to footer

We present the visual concept of the Saraj Youth Community Center – an initiative of the ZIP Institute together with the German Embassy in Skopje to create alternative spaces for Saraj youth. This center targets the two Saraj High Schools, the high school “Saraj” and Isa Beu Madrasa, as well as “Dituria” Primary School.

Ви го претставуваме визуелниот концепт на Центарот за младинската заедница во Сарај – иницијатива на Институтот ЗИП, финансиран од Германската Амбасада во Скопје. Целта на проектот е создавање на алтернативна просторија за воншколски активности за младите од Сарај. Овој центар е насочен кон двете средни училишта во Сарај, гимназијата „Сарај“ и медресето Иса Беу, како и ОУ „Дитурија“.

Ju prezentojmë konceptin vizual të Qendrës së Komunitetit Rinor të Sarajit – inicijativë e Institutit ZIP bashkë me Ambasadën Gjermane në Shkup për krijimin e hapësirave alternative për rininë e Sarajit. Kjo qendër ka target dy shkollat e mesme të Sarajit SHMQSH Saraj dhe Medresenë Isa Beu si dhe shkollën fillore Dituria.