Skip to content Skip to footer

[EN] By the invitation of the Spanish Ambassador to Skopje, His Excellency Mr. Emilio Lorenzo Serra, at his residence today, our Director Mr. Agim Selami had lunch with the Spanish diplomat at a crucial time for our country, when Spain has in its hand our final destiny for full membership in NATO.

The Ambassador was deeply interested for the work of our institute in our areas of intervention and encouraged our work to be further intensified in the field of fight against corruption, deviant phenomena in the society, the fight for a better quality of life in the country. On the other hand, Mr. Selami assured the ambassador that completing our NATO membership process is a huge impetus for other processes in our society, providing security as an essential attribute to move forward. The interlocutors agreed to hold regular consultations with credible civil society organizations in the country.

[AL] Me ftesë të ambasadorit spanjoll në Shkup, ekselencës se tij z. Emilio Lorenzo Serra, sot në rezidencen e tij, drejtori ynë z. Agim Selami drekoi bashkërisht me diplomatin spanjoll në nje periudhë tejet të rëndësishme për vendin tonë, kur Spanja ka në dore fatin tonë perfundimtarë për antarësim të plotë në NATO.

Ambasadori u interesua hollësisht për punën e institutit tonë në fushat tona të veprimit dhe inkurajoi që puna jonë të intensifikohet edhe më shumë në luftën kundër korrupcionit, fenomeneve devijante në shoqëri, luftën për kualitet me të mirë të jetesës në vend. Nga ana tjeter z. Selami siguroi ambasadorin se rrumbullaksimi i procesit të antaresit tonë në NATO është shtytje e jashtëzakonshme e proceseve tjera në shoqerinë tonë, duke ofruar sigurinë si atribut bazë për të ecur përpara. Bashkëbiseduesit u dakorduan të mbajnë konsultim të rregullt me organizata kredibile të shoqërisë civile në vend.

[MK] На покана на шпанскиот амбасадор во Скопје, Неговата екселенција г. Емилио Лоренцо Сера, во неговата резиденција денес, нашиот директор г. Агим Селами ручаше заедно со шпанскиот дипломат во клучно време за нашата земја, кога Шпанија ја има нашата конечна судбина за полноправно членство на Р. С. Македонија во НАТО.

Амбасадорот беше длабоко заинтересиран за работата на нашиот институт во нашите области на дејствување и не охрабри нашата работа да се интензивира понатаму во борбата против корупцијата, девијантните феномени во општеството, борбата за подобар квалитет на живот во земјата. Од друга страна, г. Селами го увери амбасадорот дека заокружувањето на нашиот процес на членство во НАТО е огромен стимул за другите процеси во нашето општество, обезбедувајќи ја безбедноста како основен атрибут за да општествен напредок. Соговорниците се согласија да одржуваат редовни консултации со кредибилни граѓански организации во земјата.