Skip to content Skip to footer

На ден 19.06.2018 во општина Сарај се одржа обуката ‘’Мои пари-Моја Одговорност: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија’’ подржано од Finance Think на која беше објаснет поимот на граѓанско учество , формите во кои може да се јави и начините на кои може да се оствари. Како една од формите на граѓанско учество беше споменато буџетското партиципирање кое претставува процес на буџетирање кое има за цел да ги вклучи граѓаните и сите страни кои се засегнати од буџетот. Во текот на предавањето беше поттикната и дискусија меѓу присутните на обуката и беа поставени прашања поврзани со тоа дали процесот на донесување на буџетот во општините е транспарентен и ги вклучува граѓаните на локалната заедница. Предавачите го потенцираа значењето на буџетското партиципирање и наведоа некои од причините за постоење на буџетското партиципирање како што се зајакнување на соработката на жителите со локалната заедница, поголема кохезија во заедницата и секако поголема свесност за работењето на општината.

Më datë 06.19.2018 në komunën e Sarajit u mbajt trajnimi ” Paratë e mia, përgjegjësia ime: Pjesmarrje në hartimin e buxheteve komunale në Maqedoni”, në bashkëpunim me Finance Think. Në këtë trajnim u shpjegua koncepti i pjesëmarrjes qytetare në procesin e buxhetimit në komuna, format në të cilat mund të paraqitet dhe mënyra se si mund të realizohet pjesmarrja. Si një nga format e pjesëmarrjes qytetare u përmend hartimi i buxhetit , i cila është një proces buxhetimi që synon të përfshijë qytetarët dhe të gjitha palët e interesuara. Gjatë trajnimit u inicua edhe një lloj diskutim ku u ngritën pyetjet nëse procesi i buxhetimit në komuna është transparent dhe i përfshin qytetarët përmes bashkësive të vetqeverisjes lokale. Ligjëruesit theksuan rëndësinë e pjesëmarrjes buxhetore dhe cekën disa nga arsyet për ekzistimin e pjesëmarrjes buxhetore siq janë: forcimi i bashkëpunimit të banorëve me bashkësinë e vetqeversisjes lokale , kohezion më i madh brenda komunitetit si dhe ndërgjegjësimi më i madh i qytetarëve për punën e komunës.