Skip to content Skip to footer

13.04.2016 Call for an expert

Барање на понуда за Експерт за одржување обуки за вработување

Почитувани, ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот  преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европска Унија, има потреба од прибирање понуди за Експерт за испорака на 3 дво-дневни обуки за вработување за 60 учесници од Тетово и Скопје.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.


Oferta nga ekspertë për trajnime për punësim

Të nderuar, ZIP Institut,  me lokacion në Bul.Partizanski Odredi Nr.106 / 1-3, 1000 Shkup, si implementues i projektit ” Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”, i financuar nga Bashkimi Evropian , ka nevojë për oferta nga ekspertë të cilët do të organizojnë 3 trajnime dyditore për punësim, për 60 pjesëmarrës nga Tetova dhe Shkupi.

Më shumë detaje mund të gjeni në dokumentin në vijim.

ToR_Employability Training