Skip to content Skip to footer

Барање за прибирање понуди за Експерт за одржување часови по Англиски Јазик

Почитувани, ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европска Унија, има потреба од прибирање понуди за експерт за одржување часови по Англиски Јазик.

Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

ToR – English Courses


Kërkesë për mbledhjen e ofertave nga ekspert që do të organizojnë orë të gjuhës Angleze

Të nderuar, ZIP Institut,  me lokacion në Bul.Partizanski Odredi Nr.106 / 1-3, 1000 Shkup, si implementues i projektit ” Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”, i financuar nga Bashkimi Evropian , ka nevojë për oferta nga ekspertë të cilët do të organizojnë orë të gjuhës Angleze.

Më shumë detaje mund të gjeni në dokumentin në vijim.

ToR – English Courses