Skip to content Skip to footer

We are implementing our new project funded by the RMV National Youth Council and the European Union. Within the framework of Saraj Youth Hub we will build the first dedicated career counseling and service center for Saraj’s youth and young adults.

Së shpejti fillojmë me implementimin e projektit tonë të ri të finansuar nga Këshilli nacional rinor i RMV dhe Unioni Europian . Në kuadër të Saraj Youth Hub do të ndërtojmë këshillimoren e parë për karierë dedikuar të rinjëve dhe të rejave nga Saraji.

Наскоро ќе започнеме со реализација на нашиот нов проект финансиран од Националниот Младински Совет на РСМ и Европската Унија. Во рамките на Младинскиот Центар Сарај ќе го изградиме првото кариерно советувалиште посветено на младите мажи и жени од Сарај.

Funded by: RMV National Youth Council, European Union
Implementing Period: October 2022 – October 2023