Skip to content Skip to footer

Call for expressions of interest to participate in a focus group SarajThe ZIP Institute is conducting focus groups to explore how residents in Saraj are coping with rising energy costs. The focus group aims to gain insight into the main challenges related to the ability to cover domestic energy costs and explore solutions to this problem. 

Focus groups will take place in Saraj at a convenient time of the day (working days after 18:00 or during a weekend, after agreement with the participants). The duration of the focus group is about 90 minutes.

The working language is Albanian. To register for the focus group, please complete the short form. Please note that only selected participants will be contacted. Selected participants who will participate in the focus group will be financially compensated.


Shqipe

Instituti ZIP po zhvillon fokus grupe për të eksploruar sesi banorët në Saraj po përballen me rritjen e kostove të energjisë. Fokus grupi synon të marrë njohuri mbi sfidat kryesore në lidhje me aftësinë për të mbuluar kostot e brendshme të energjisë dhe eksplorimin e zgjidhjeve për këtë problem.

Fokus grupet do të zhvillohen në Saraj në një kohë të përshtatshme të ditës (ditë pune pas orës 18:00 ose gjatë një fundjave – pas dakordësisë me pjesëmarrësit). Kohëzgjatja e fokus grupit është rreth 90 minuta. Gjuha e punës është gjuha shqipe.

Për t’u regjistruar në fokus grupin, ju lutemi plotësoni formularin e shkurtër. Ju lutemi vini re se do të kontaktohen vetëm pjesëmarrësit e përzgjedhur. Pjesëmarrësit e përzgjedhur që do të marrin pjesë në fokus grup do të kompenzohen finansiarisht.


Supports: German Federal Environment Foundation – Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Implemented by: ZIP Institute Macedonia, Nexus Institute Berlin