Skip to content Skip to footer

ZIP Institut ka nderin që ti shpall të hapura aktivitetet në kuadër të projektit “Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”.

Aktiviteti i parë është Këshillimi i Karrierës për pjesmarrësit nga Komuna e Sarajit. Sesionet e para do të mbahen më 24 dhe 25 Mars 2016, prej orës 10:00 – 17:00 në hapësirat e ZIP Institut.

I njejti aktivitet do të zhvillohet edhe në rajonin e Pollogut, për datën, kohën dhe vendin do tu informojmë ditëve në vijim.


ЗИП Институт со задоволство ги објавува активности започнати во рамките нa проектот “Интеграција на етничките малцинства во пазарот на трудот преку зaјакнување на нивниот потенцијал за вработување”.

Меѓу првите активности е  Кариерното Советување  за учесниците од Општина Сарај.  Првите сесии ќе се одржат на 24 и 25 март 2016 година, од 10:00 –  17:00 часот во просториите на ЗИП Институтот.

Истата активност ќе се одржи и на Полошкиот Регион, за  датумот, времето и местото ќе бидете известени во наредните денови.