Skip to content Skip to footer

„Овој материјал е целосно или делумно финансиран од Шведската агенција
за меѓународна соработка за развој (Сида) и We Effect. Сида и We Effect
не мора да се согласуваат со изразените мислења “

Стратегија за туризам на Општина Сарај